Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną prowadzone są w naszym Ośrodku od 1997 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 30 stycznia 1997 roku.
Obecnie nauczaniem tego typu objętych jest ośmioro uczniów.
Zasadniczym celem tych zajęć jest usprawnianie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu głębokim na poziomie odpowiednim do jego możliwości psychofizycznych.
Praca z uczniem opiera się na Indywidualnym Programie Zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych, dostosowanym do możliwości percepcyjno-motorycznych dziecka.

Zajęcia obejmują:
• naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości dziecka,
• rozwijanie słownika biernego i czynnego,
• wdrażanie pozawerbalnych sposobów komunikacji za pomocą gestów, symboli, obrazków,
• usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki
• wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
• wdrożenie do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
• rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia,
• wdrażanie do kontaktów społecznych.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze to działania terapeutyczne skierowane na usunięcie lub zmniejszenie deficytów w zakresie rozwoju lub zachowania. Do ich poprawy lub redukcji niepożądanych zachowań wykorzystywane są następujące
metody i formy pracy:
• Stymulacja polisensoryczna „Poranny krąg”
• Metoda usprawniania „Sala Doświadczania Świata”
• Metoda Aktywności M.Ch.Knilla
• Metoda Shantali
• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
• Metody pracy logopedycznej
• Muzykoterapia
• Chromoterapia
• Aromoterapia
• Zabawy plastyczne
• Metody relaksacji