Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w Gromadzicach zapewnia kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego do 24 roku życia, po ukończeniu gimnazjum specjalnego, a także przygotowanie uczniów do podjęcia aktywności społecznej, dzięki której zdobędą szereg umiejętności wchodzących w zakres różnych zawodów na miarę swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń.

Kształcenie obejmuje:

 1. Kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywania nowych umiejętności;
 2. Przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, Uczenie wykonywania różnych prac w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Edukacja uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy opiera się na indywidualnych programach edukacyjno teraupeutycznych opracowanych przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z uczniami.

W szkole przysposabiającej do pracy w procesie kształcenia uczniów, wyodrębnia się:

Zajęcia edukacyjne:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • przysposobienie do pracy
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 • wychowanie fizyczne
 • religię

Zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia rewalidacyjne
 • terapia logopedyczna

Duży nacisk kładzie się na przysposobienie do pracy, zapewniając uczniom zajęcia w pracowniach szkolnych oraz na warsztatach gastronomicznych w Wieluniu. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z następujących dziedzin:

 • gospodarstwo domowe,
 • pamiątkarstwo,
 • dekoratorstwo,
 • ceramika,
 • stolarstwo
 • prace porządkowe, remontowe i gospodarcze na terenie szkoły

Podstawowym celem nauki jest wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, aby:

Pracownia gospodarstwa domowego

Prace na działce szkolnej

W ramach aktywizacji zawodowej uczniowie SPdP odbywają praktyki.

Praktyki obejmują wykonywanie prac w zakładach lub instytucjach, w charakterze: pracownik porządkowy, opiekun osób starszych, pomoc kuchenna, pomocnik szwaczki, pracownik gospodarczy, pakowaczka, pokojówka, pomocnik w pracowni artystycznej, pracownik pomocniczy w markecie, pomocnik pracownika administracji, dystrybutor materiałów reklamowych. 

Praktyki zawodowe w hotelu Boryna w Wieluniu

Prace porządkowe w ogrodzie – Dom Seniora w Wieluniu

Elementy ogrodnictwa – Dom Seniora