Historia ośrodka

„Nie ma kaleki – jest człowiek!”
Maria Grzegorzewska

Zorganizowanie na terenie powiatu wieluńskiego zakładu specjalnego dla dzieci upośledzonych w rozwoju umysłowym w stopniu umiarkowanym było troską władz oświatowych powiatu. Rozumiały tę potrzebę władze Kuratorium Łódzkiego Okręgu Szkolnego, udzielając aprobaty i poparcia dla tych starań. Inspektorat Oświaty i Wychowania Zarządu Powiatowego w Wieluniu zaproponowały organizację tego typu zakładu ob. Władysławowi Ginterowi. We wrześniu 1974 roku komisja w składzie ob. Henryk Strózik – Inspektor szkolny, Henryka Lewik – Wizytator Inspektoratu Oświaty i Wychowania w Wieluniu, Józef Świerkowski – gminny dyrektor szkół w Czarnożyłach oraz Władysław Ginter, przeprowadziła wizję lokalną Szkoły Podstawowej w Gromadzicach, gdzie planowano zorganizować Specjalny Zakład Wychowawczy. Przeprowadzono inwentaryzację istniejącego stanu pomieszczeń oraz opracowano plan adaptacji i remontów. W dniu 1 listopada 1974 roku powołano ob. Władysława Gintera na stanowisko dyrektora Państwowego Zakładu Wychowawczego w Gromadzicach. Po wykonaniu dokumentacji technicznej, systemem gospodarczym przystąpiono do prac adaptacyjnych i remontowych budynku. Czas od 15 do 20 lutego poświęcono na przygotowania do uroczystego otwarcia zakładu.

21 lutego 1975 roku uroczystego otwarcia Państwowego Zakładu Wychowawczego w Gromadzicach dokonał Inspektor Szkolny – Henryk Strózik. Powitawszy zebranych, mówił o tym jak doszło do otwarcia pierwszego w historii powiatu wieluńskiego, zakładu specjalnego.

Przemawia Inspektor Szkolny – Henryk Strózik

Wśród zaproszonych gości byli: doc. dr hab. Stefan Dziedzic, I sekretarz KP PZPR w Wieluniu – Tow. Józef Kobiela, naczelnik Powiatu ob. Marian Gała, Inspektor szkolny – ob. Henryk Strózik, Z-ca Inspektora szkolnego – Hanna Konieczna, wizytatorzy: ob. Henryka Lewik, Kazimierz Kurowski i Stanisław Marciniak, kierownik Referatu Kultury Zdzisław Adamski, I Sekretarz KC PZPR – tow. Włodzimierz Sawer, Naczelnik Gminy Czarnożyły ob. Julian Bartodziej. Wśród gości byli dyrektorzy wszystkich typów szkół w powiecie wieluńskim i rodzice naszych wychowanków.

Doc. dr hab. Stefan Dziedzic z Instytutu Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie wygłasza wykład na temat: „Pięćdziesiąt lat szkolnictwa specjalnego w Polsce”

Wykład spotkał się z żywym zainteresowaniem słuchaczy, zawierał on bowiem historię powstania i rozwoju pedagogiki specjalnej na świecie, wiadomości o działalności pedagogów specjalnych w Polsce ze szczególnym wyeksponowaniem działalności naukowej, dydaktycznej i praktycznej prof. dr Marii Grzegorzewskiej.

„Profil i zakres działania Państwowego Zakładu Wychowawczego w Gromadzicach” – to tytuł wykładu Władysława Gintera – dyrektora P.Z.W. w Gromadzicach

Grono pedagogiczne. Od lewej: Jadwiga Ginterowa, Anna Nowak, Barbara Łuczak, inspektor szkolny – Jan Sierzchała, Irena Błaszczyk, Urszula Jagielska, Halina Dudkowa, Maria Głąbowa, Waldemar Pilarczyk i Eugeniusz Stępień.

Pierwsi wychowankowie

One Response

  1. Video Vlogger Terfavorit
    Video Vlogger Terfavorit / 9-14-2018 / ·

    Video Vlogger Terfavorit

    „[…]Historia o??rodka – SOSZW Gromadzice[…]”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.