Strona główna

„A nie znajdziesz takiego ubóstwa umysłu, by wykształcenie nie przyniosło mu w ogóle żadnej poprawy”

Jan Amos Komeński

REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

Ogólne zasady rekrutacji:

Szkoła Podstawowa Specjalna jest skierowana do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub niepełnosprawnością sprzężoną – ruchową, autyzmem.

Wszystkie zajęcia są realizowane z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.

WSPOMAGAMY proces edukacyjno – terapeutyczny poprzez:

 • zajęcia logopedyczne
 • rewalidację indywidualną (arteterapię, bajkoterapię, dogoterapię, zajęcia w Sali Doświadczania Świata)
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia z psychologiem

Intensywnie rozwijamy się w kierunku edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pracujemy na programie MÓWiK przeznaczonym do komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla uczniów mających problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy.

Zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia pozalekcyjne,
 • liczne wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • basen, kręgielnia, lodowisko .

Wymagane dokumenty:

 • wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie dziecka do SOSW w Gromadzicach (druk dostępny w sekretariacie szkoły),
 • aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wydane odpowiednio na I lub II etap edukacyjny z diagnozą niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężonej
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • świadectwo szkolne (nie dotyczy kandydatów do kl. I )
 • 2 aktualne fotografie (podpisane według wzoru: imię i nazwisko, data urodzenia),
 • kopia aktu urodzenia.

Osoby zainteresowane zapisaniem dzieci do naszej placówki prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Gromadzicach
98-310 Czarnożyły
tel.: 43 841-62-92
e-mail: soszwgromadzice@poczta.onet.pl

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w INTERNACIE. Osoby zainteresowane pobytem dziecka w internacie składają dodatkowe podanie do Dyrektora Ośrodka.

 

Szkoła podstawowa specjalna

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy na rok szkolny 2017/18. 

Kryteria przyjmowania uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

SPdP jest szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym lub niepełnosprawnością sprzężoną – ruchową, autyzmem. 

Uczniowie w czasie 3 -letniej nauki w SPdP wykonują prace z zakresu: 

 • gospodarstwa domowego: sporządzanie posiłków, wykonywanie przetworów owocowo – warzywnych, pielęgnowanie roślin,
 • szycia ręcznego, rękodzielnictwa,
 • prac porządkowych,
 • prac ogrodniczych.

Zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia pozalekcyjne,
 • obsługa urządzeń domowych w praktyce,
 • obsługa urządzeń biurowych w praktyce np.: drukowanie, kserowanie, bindowanie
 • liczne wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • warsztaty artystyczne,
 • basen, kręgielnia.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie dziecka do SOSW w Gromadzicach (druk dostępny w sekretariacie szkoły),
 • aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na etap ponadgimnazjalny z diagnozą niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • 2 aktualne fotografie (podpisane według wzoru: imię i nazwisko, data urodzenia),
 • karta zdrowia ucznia,
 • kopia aktu urodzenia.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne i e-mailowe:

numer telefonu:  43 841-62-92

e-mail: soszwgromadzice@poczta.onet.pl

INTERNAT – osoby zainteresowane pobytem dziecka w internacie składają dodatkowe podanie do Dyrektora Ośrodka.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy